سـارا اَنـار دارد!

22. اسباب می و مستی مهیاست!

/ بازدید : ۵۰

برایت چای گرم بیاورم

تن تو 

گرم شود از گرمای چای 

و من

توی آغوشت گرم تر...

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان