سـارا اَنـار دارد!

26. ای بفهمی نفهمی...

/ بازدید : ۸۶

بغض که شاخ و دم ندارد

خفگی که شاخ و دم ندارد

یکیش من!

وقتی تو نمی بینیش!

نمیشنویش!

نمیفهمیش!

نمیفهمیش...

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان