سـارا اَنـار دارد!

26. ای بفهمی نفهمی...

/ بازدید : ۶۰

بغض که شاخ و دم ندارد

خفگی که شاخ و دم ندارد

یکیش من!

وقتی تو نمی بینیش!

نمیشنویش!

نمیفهمیش!

نمیفهمیش...

نوشته ها بازی با کلمات است...
زیاد جدی نگیرید...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان