سـارا اَنـار دارد!

3. سخت است اما می شود!

/ بازدید : ۳۰

اینکه انسانی می تواند خودش حال خودش را خوب کند 

سخت است...!

اما اگر بلدش باشی 

یک روز می شود از بهترین داشته هایت 

دیگر نه کسی منت زمانی را که به قول خودش برایت هدر داده را بر سرت می کوبد

و نه کسی می تواند جرئت بدی کردن به ترا داشته باشد 

دیگر خودت هستی و خودت 

و می دانی اگر خودت نخواهی دیگر هیچ چیز و هیچ کسی نیست که بخواهد یا بتواند حالت را خوب کند 

دوست من! 

روراست باشم با تو 

یاد بگیر که حالت را خودت خوب کنی

بی هیچ منت و توقعی!

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان