سـارا اَنـار دارد!

41. دنیا با ما چه خواهد کرد...!؟

/ بازدید : ۸۱

حکمت خدا چه بود که من این همه عشق بخواهم و تو باشی...

که من این همه عشق بخواهم و تو باشی و من نتوانم...

حکمت خدا چه بود که من عاشق شدن بخواهم و با تو نتوانم؟ 

تقصیر که بود که دیگر پس او به هیچ احدی اعتماد ندارم؟ که پس او دیگر عاشق هیچ کس نمی شوم حتی تو...؟ 

حکمت خدا چه بود که تو سرطانی شوی؟ 

و من در نیمه های شب، میان هجوم تاریکی ها و غصه ها، میان هجوم اشک هایی که بند نمی آید، زیر پتوی تنهایی، چون جنینی بی پناه جمع شوم در خود...

حکمت خدا چه بود که مرا با تو آشنا کرد؟ 

سرطانی شدنت....؟؟؟

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان