سـارا اَنـار دارد!

10. به آبان رسیدم

/ بازدید : ۲۷

یخورده از چرت و پرتای ما :)

پر اشکال و غلط غلوط :) 


حواسم نبود باز 

به آبان رسیدم 

از ماه بی مهری 

به برگ زرد رسیدم 


تو داشتی می رفتی 

این چیز کمی نبود 

غصه خوردم باز 

به آبان رسیدم 


کمی سرد و کمی باران 

کمی دلشوره از فردا 

کمی دلگیری از امروز 

باز به آبان رسیدم 


خسته خسته 

سردِ سرد 

در هوا و فکر یار

رفتم رفتم 

باز به آبان رسیدم 


تو نبودی 

رفته بودی 

بی تو رفتم باز 

تا به آبان رسیدم 


داشتم قدم می زدم 

حواسم نبود، باور کن 

بی اختیار در فکرت 

باز به آبان رسیدم 


هوا سردتر است حالا 

سردتر از آن روز بهار 

که در آغوش گرفتم ترا

تا به آبان نرسیم ما 


از تو چه پنهان زیبا رو

دلگیرم از هوای آبانم 

در روزی که نیستی تو 

می روم تا به آبان برسم 

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان