سـارا اَنـار دارد!

8. خاصیت پاییز است انگار...!

/ بازدید : ۲۹

خاصیت پاییز است انگار 

هوا که سرد شد 

خستگی از پیاده راه رفتن و قدم زدن های طولانی معنایی ندارد 

خاصیت پاییز است انگار 

هوا که سرد شد 

هر چه هندزفری در گوش و غرق شدن در آهنگ و سر درآوردن از جایی نا معلوم باشد باز هم می چسبد 

خاصیت پاییز است انگار!

هوا که سرد می شود 

تنت گرمی آغوشی را می خواهد 

دستانت گرمای دستانی ماندگار را 

خاصیت پاییز است انگار 

هوا که سرد شد 

دلت قدم زدن دو نفری زیر باران سرد پاییزی را می خواهد

قدم گذاشتن روی برگ های زرد و نارنجی پاییزی را 

خاصیت پاییز است انگار 

هوا که سرد شد 

دلت سر کشیدن یک چای داغ توی کافه کنار دلبر را می خواهد 

غرق شدن توی چشمان زیبا رویی را 

خاصیت پاییز است انگار 

هوا که سرد شد 

دلت کسی را می خواهد که صبح تا شب یک ریز بنشیند پای حرف های تو 

و تو بگویی... هی بگویی... از آدم و عالم... از هیچ و پوچ... 

اما او غرق در لبانت باشد...

خاصیت پاییز است انگار 

هوا که سرد شد 

دلتنگ کسی باشیم که نیست

که نبوده

که می خواهیم باشد

خاصیت پاییز است انگار...

هوا که سرد شد...

خاصیت پاییز است انگار...

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان